4. Western Balkans Disability movement for EU Integrations

Western Balkans Disability movement for EU Integrations

Регионален проект кој се имплементира во 5 земји на Балканот преку регионалната мрежа на организации на лица со хендикеп,  Balkans Independent Disability Framework и кој има за цел на проектот е да ​​придонесе кон демократскатата стабилизација и пристапување на земјите од Балканот во ЕУ преку зајакнување на учеството на граѓанското општество во процесите на донесување…
Westminster Foundation for Democracy logo

WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY

Полио Плус го реализира проектот “Зголемено политичко учество на маргинализираните групи” во соработка Вестминстер Фондацијата за Демократија. Целта на проектот е да се подигнат капацитетите на политичките партии по основ на прашањето на хендикеп и истовремно да се зајакнат капацитетите на лицата со хендикеп за нивно активно политичко учество. Проектот опфаќа три компоненти: Вклучување на…
UN Woman project photo

UN WOMAN

Проектот „Спречување на родово-базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попреченост од јавната установа Бања Банско“ е дел од заедничкиот проект „Градење на локален модел на деинституционализација” спроведуван  од страна на 4-те агенции на Обединети Нации во земјава: UN Women, UNFPA, UNICEF и UNICEF. Целтта на проектот е продлабочување на разбирањето поврзано со независното живеење…
Civica Mobilitas logo

ЦИВИКА МОБИЛИТАС ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ ЦМ-ИНС-04

Следејќи ја својата стратешка програма П+ има за цел да покрене иницијативи насочени кон унапредување на правниот систем, преку хармонизирање и усогласување на домашното законодавство со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп (КПЛХ), иницирање на систем на политики и програми за операционализирање на КПЛХ национално и локално ниво; зајакнување на работата на Интер партиската…

Реализирани проекти

Фотографија за проектот Пристап на лицата со хендикеп до пазарот на трудот

Пристап на лицата со хендикеп до пазарот на трудот

Полио Плус – движење против хендикеп, Македонија заедно со своите партнери, здружение ЛИНК, Мостар Босна и Херцеговина го реализираше проектот “Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“ кој е поддржан од Европската Унија и Р. Македонија преку ИПА програмата за социјална инклузија на локално ниво, инструмент на Европската Унија за…
Фотографија за проектот Прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија

MARGINA OBSCURA- Прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија

Главната цел на проектот е да го зајакне влијанието на граѓанскиот сектор при креирањето на јавните политики, донесувањето на одлуки и зајакнувањето на граѓанскиот/политичкиот дијалог. Тој треба да придонесе кон создвање на „Единствен глас“ на организациите на лица со хендикеп. Остварени резултати Зајакнати капацитети на организациите на лицата со хендикеп; Развиена национална платформа меѓу организациите…
Фотографија од проектот 1. Центар за вработување на лица со хендикеп

Центар за вработување на лица со хендикеп

Проектот „Центар за вработување лица со хендикеп“ е едногодишен проект на Стопанската комора на Македонија и „Полио Плус – движење против хендикеп“ кој има за цел да ги подготви лицата со хендикеп за работа во компаниите и да ги информира и подготви компаниите за вклучување на лицата со хендикеп во работните процеси, обуки и активности…