Westminster Foundation for Democracy logo

WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY

Полио Плус го реализира проектот “Зголемено политичко учество на маргинализираните групи” во соработка Вестминстер Фондацијата за Демократија.

Целта на проектот е да се подигнат капацитетите на политичките партии по основ на прашањето на хендикеп и истовремно да се зајакнат капацитетите на лицата со хендикеп за нивно активно политичко учество.

Проектот опфаќа три компоненти: Вклучување на интерпариските парламентарни групи и граѓанскиот сектор за да се унапредат правата на лицата со хендикеп, Создавање на институционални капацитети на Парламентарниот Институт за да ги вклучи лицата со хендипе и Охрабрување на политичките партии да вклучат лица со хендикеп и креирање на соодветни пристапни кампањи.