🇲🇰 Поддршка од дијаспората на лицата со хендикеп

Лицата со хендикеп се соочуваат со постојани предизвици во секојдневието. Едноставните активности за нив претставуваат значителен напор, а Вашиот придонес може да промени живот. Во таа насока се реализираат активности поврзани со информирање, тренинг и вмрежување на лицата со хендикеп со цел да најдат достојно вработување. Оваа цел ќе ја постигнеме преку надоградување на вештините, унапредување на образованието и квалификациите на лицата со хендикеп, но и преку развој на социјални сервиси во заедницата кои ќе ја поддржат целосната интеграција на лицата со хендикеп во отворениот пазар на труд.

Овие активности ќе опфатат 40 – 50 лица, а Вашиот придонес е од исклучителна важност. Вие може да придонесете да се промени нечив живот.

Секоја донација е добредојдена!

🇬🇧 Diaspora support for people with disabilities

People with disabilities face constant challenges in everyday life. Simple activities are a significant effort for them, and your contribution can be life-changing. In that direction, activities related to informing, training and networking of people with disabilities are realized in order to find decent employment. We will achieve this goal by upgrading the skills, improving the education and qualifications of people with disabilities, but also by developing community social services that will support the full integration of people with disabilities in the open labor market.

These activities will cover 40-50 people, and your contribution is extremely important. You can help change someone’s life.

Your donation is more than welcome!

🇦🇱 Mbështejta e diasporës për personat me hendikap

Personat me hendikap përballen me sfida të vazhdueshme në jetën e përditshme. Aktivitetet e thjeshta për ta paraqesin përpjekje të konsiderueshme, ndërkaq kontributi Juaj mund të ndryshojë jetëNë atë drejtim, realizohen aktivitete në lidhje me informimin, trajnimin dhe rrjetëzimin e personave me hendikap, me qëllim të gjejnë punë dinjitoze. Këtë qëllim do ta arijmë përmes mbindërtimit të aftësive, avancimit të arsimit dhe kualifikimeve të personave me hendikap, por edhe përmes zhvillimit të shërbimeve sociale në komunitet, të cilat do të mbështesin integrimin e plotë të personave me handikap, në tregun e hapur të punës.

Këto aktivitete do të përfshijnë 40-50 persona, ndërsa kontributi Juaj është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ju mund të ndihmoni të ndryshoni jetën e dikujt.

Çdo donacion është i mirëseardhur!


Донациите кон Полио Плус можете да ги направите и преку жиро сметка:

Назив: Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС СКОПЈЕ
Сметка: 300000000697660 Комерцијална банка
Даночен број: 403000039748

За девизни уплати, користете ги следните инструкции:

(Instructions for influx from abroad)

BENEFICIARY:
Company name: POLIO PLUS  SKOPJE
Address: Bulevar. Avnoj 64 lok 2 1000 Skopje

Acc. No. : 0270100179285
IBAN: MK07300701001792818

BENEFICIARY’S BANK:
Komercijalna Banka AD Skopje
Ul. Orce Nikolov br. 3, 1000 Skopje, Macedonia
BIC/SWIFT CODE: KOBSMK2X