Western Balkans Disability movement for EU Integrations

Western Balkans Disability movement for EU Integrations

Регионален проект кој се имплементира во 5 земји на Балканот преку регионалната мрежа на организации на лица со хендикеп,  Balkans Independent Disability Framework и кој има за цел на проектот е да ​​придонесе кон демократскатата стабилизација и пристапување на земјите од Балканот во ЕУ преку зајакнување на учеството на граѓанското општество во процесите на донесување…

WESTMINSTER FOUNDATION  FOR DEMOCRACY

WESTMINSTER FOUNDATION FOR DEMOCRACY

Полио Плус го реализира проектот “Зголемено политичко учество на маргинализираните групи” во соработка Вестминстер Фондацијата за Демократија. Целта на проектот е да се подигнат капацитетите на политичките партии по основ на прашањето на хендикеп и истовремно да се зајакнат капацитетите на лицата со хендикеп за нивно активно политичко учество. Проектот опфаќа три компоненти: Вклучување на…

UN WOMAN

UN WOMAN

Проектот „Спречување на родово-базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попреченост од јавната установа Бања Банско“ е дел од заедничкиот проект „Градење на локален модел на деинституционализација” спроведуван  од страна на 4-те агенции на Обединети Нации во земјава: UN Women, UNFPA, UNICEF и UNICEF. Целтта на проектот е продлабочување на разбирањето поврзано со независното живеење…

ЦИВИКА МОБИЛИТАС ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ ЦМ-ИНС-04

ЦИВИКА МОБИЛИТАС ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ ЦМ-ИНС-04

Следејќи ја својата стратешка програма П+ има за цел да покрене иницијативи насочени кон унапредување на правниот систем, преку хармонизирање и усогласување на домашното законодавство со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп (КПЛХ), иницирање на систем на политики и програми за операционализирање на КПЛХ национално и локално ниво; зајакнување на работата на Интер партиската…