Пристап на лицата со хендикеп до пазарот на трудот

Пристап на лицата со хендикеп до пазарот на трудот

Полио Плус – движење против хендикеп, Македонија заедно со своите партнери, здружение ЛИНК, Мостар Босна и Херцеговина го реализираше проектот “Пилот акција за пристап кон правата на работа на лицата со хендикеп“ кој е поддржан од Европската Унија и Р. Македонија преку ИПА програмата за социјална инклузија на локално ниво, инструмент на Европската Унија за…

MARGINA OBSCURA- Прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија

MARGINA OBSCURA- Прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија

Главната цел на проектот е да го зајакне влијанието на граѓанскиот сектор при креирањето на јавните политики, донесувањето на одлуки и зајакнувањето на граѓанскиот/политичкиот дијалог. Тој треба да придонесе кон создвање на „Единствен глас“ на организациите на лица со хендикеп. Остварени резултати Зајакнати капацитети на организациите на лицата со хендикеп; Развиена национална платформа меѓу организациите…

Центар за вработување на лица со хендикеп

Центар за вработување на лица со хендикеп

Проектот „Центар за вработување лица со хендикеп“ е едногодишен проект на Стопанската комора на Македонија и „Полио Плус – движење против хендикеп“ кој има за цел да ги подготви лицата со хендикеп за работа во компаниите и да ги информира и подготви компаниите за вклучување на лицата со хендикеп во работните процеси, обуки и активности…