ПРОГРАМА

ВОЛОНТЕРСТВО/ПРАКТИКАНСТВО

Претприемништвото претставува иновирање, финансирање и реализирање на бизнис идеи, со цел поекономично произведување економски добра.

Иако практикантството се користи најмногу помеѓу студентите со цел да си ги зголемат искуството и шансите за прво вработување, имајќи го предвид македонскиот систем на „специјално образование“, лицата со хендикеп имаат потреба од стекнување работно искуство независно од своите години. Ова е во линија и на концептот на доживотно учење, кој промовира активно запознавање на практично ниво со конкретни работни активности. Целта на оваа програма е да овозможи стекнување на практични работни искуства од редовните работни процеси во некоја од компаниите со кои соработуваме или во рамки на самиот Центар за вработување на лица со хендикеп. Ваков вид на искуство е од непроценливо значење за секое лице кое активно се стреми да стане дел од отворениот пазар на труд. Уште повеќе, преку директно стекнување на знаења и вештини за конкретно работно место се зголемуваат шансите за да се добие тоа работно место во иднина.Карактеристики на парктиканството кое го нудиме со оваа програма:

  • Придонесува кон личниот и професионалниот развој на лицето преку извршување на работни задачи со различни нивоа на комплексност;
  • Се комплетира како чекор на патот кон стекнување на целосно вработување, но без обврска за вработување во компанијата во која се извршува практиканството; 
  • Се планира и извршува во консултација со Центарот за вработување на лица со хендикеп, Полио Плус – движење против хендикеп, Стопанска комора на Македонија, како и компанијата во која ќе се извршува практикантството, со цел да се обезбедат соодветни услови за успешно извршување на работните задачи;  
  • Вклучена е и менторска компонента преку самата супервизија во извршување на работните задачи, која во својата суштина е едукативна; ·         Се добиваат работни искуства важни за понатамошното градење и напредување во кариерата; 
  • Се надоградуваат односите кои Центарот, Полио Плус и Стопанската комора ги имаат со компаниите од отворениот пазар на труд, но и се унапредуваат поимувањата за различни прашања поврзани со хендикеп во рамки на самите компании; 
  • Значително се подигнува свеста и сензибилноста на вработените и менаџментот во компаниите во кои се извршува практикантството за сите прашања поврзани со хендикеп, а анјбитно за овозможувањето на еднакви услови за вработување, работа и напредување во кариерата; 
  • Практиканството е најуспешно кога практикантот, Центарот, Полио Плус и Стопанската комора ја делат одговорноста за тоа ова искуство да биде позитивно и вредно за индивидуата со хендикеп.   

Програмата која ја нуди Центарот за вработување на лица со хендикеп овозможува и месечен надоместок за одреден број на лица со хендикеп кои учествуваат во оваа програма. 

СИМНИ ЈА БРОШУРАТА - ИЗБЕРИ ЈАЗИК

MK AL EN