Студиска посета во Швајцарија - учесници

Студиска посета во Швајцарија

Преку проектот “Образование за вработување” поддржан од Швајцарската Агенција за развој и соработка кон крајот на јануари 2020 година се орагнизираше студиска посета на Швајцарија со цел ангажирање на дијаспората за поддршка при остварувањето на правото на работа за лицата со хендикеп.

За време на студијата се посетија организации и инстируции кои обезбедуваат стручно образование за лицата со и без хендикеп и кои се ориентирани кон потребите на пазарот.