фотографија од настанот на Националната платформа на организации на лица со хендикеп

Од зборови кон акција – Национална платформа на организации на лица со хендикеп

Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и забавни игри.

Од 10 – 12 ти март беше организирана тридневна работилница за изработка на стратешко делување на организациите на лица со хендикеп. Рабтилницата беше оргнизирана од страна на Полио Плус а во сорабтока со АЦЕД, од Бања Лука.На истата беа изработени стратешките правци на делување како и акциите кои би се презеле во следните години на делување.

фотографија од работна група на настанот на Националната платформа на организации на лица со хендикеп

На работилницата зедеоа учество организациите на лица со хендикеп од цела Македонија, кои во своето делување ги покриваат лицата со хендикеп и семејствата на децата со хендикеп.

Во текот на работилницата со помош на партнерите од АЦЕД, организациите беа водени кон  градење за влијание врз политиката и клучните фактори преку сочувување и промовирање на заедничката филозофија, развивање, капитализирање и пренесување на досегашното искуство  на полето на хендикепот.