Mobirise Website Generator

НАСТАНИ

ВО ПРОЕКТОТ MARGINA OBSCURA

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА "МАРГИНА ОБСКУРА"

Во организација на Агенцијата за соработка, образование и развој од Босна и Херцеговина и Здружението на Полио Плус - Движење против инвалидитетот во Скопје (Македонија) организирана е завршната конференција за проектот "Маргина обскура" на 17 декември 2018 година во Хотел Порта во Скопје и учествуваа 100 учесници. Целта на завршната конференција беше да се информираат заинтересираните страни и корисниците на проектот, вклучително и целите на проектот, компонентите и резултати.

На Конференцијата присуствуваше Советник во Кабинетот на министерот за труд и социјална политика, амбасадор на Швајцарија и шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Проектот "Маргина Обскура" имаше за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на организациите на лицата со хендикеп врз јавните политики, донесување одлуки и зајакнување на политичкиот дијалог кој се гледа низ призмата на проблемот со хенедикепот. Активностите беа насочени кон создавање на единствен глас на организациите на лица со хендикеп и нивно проактивно дејствување во следењето и унапредувањето на законодавството во согласност со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и директивите на ЕУ.


На конференцијата се презентираа активностите и резултатите од проектите кои што ги спроведоа организациите на лица со хендикеп, поддржани со проектот "Маргина Обскура".

Организации кои ги презентираа своите активности и резултати:


1. "Здружение Хендикеп плус - Група за поддршка на лица со хендикеп"

2. "Здружение на граѓани со параплегија и квадриплегија" Без ограничувања "- Кочани

3. "Активен живот - Тетово"

4. "Меѓуопштинска асоцијација на лица со телесна попреченост на општините Велес, Градско и Чашка МОБИЛНОСТ - Велес"

5. "Ресурсен центар за родители на деца со посебни потреби"

6. "Центар за европска граѓанска иницијатива"

7. "Здружение за церебрална парализа Тетово"

8. "Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА - Скопје"

9. "Здружение на лица со церебрална парализа - Велес"

10. "Европска граѓанска активност ЕГА Скопје"


----------------------------------------------------------------------------------------------------


CLOSING CONFERENCE “MARGINA OBSCURА”


The Closing Conference for project “Margina Obscura” organized was organized by the Agency for cooperation, education and development, from Bosnia and Herzegovina and the Association of Polio Plus - Movement against Disability in Skopje (Macedonia) on 17th of December 2018 in Hotel Porta in Skopje, where 100 participants took part. The objective of the Closing Conference was to inform the involved stakeholders and beneficiaries of the project, including the project objectives, components and results.

At the Conference were present Advisor at the Cabinet of the Minister of Labour and Social Policy, Ambassador of Switzerland and Head of the OSCE Mission to Skopje.


The project “Margina Obscura” aimed to contribute to strengthening the impact of disability organizations on public policies, decision making and strengthening the political dialogue seen through the prism of the disability issue. The activities were aimed at creating unique voice of the organizations of persons with disabilities and their proactive action in monitoring and advancing the legislation in accordance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the EU Directives.

At the conference were presented the пројецтс activities and results carried out by the organizations of persons with disabilities supported by the project "Margina Obscura - the disability in the accession to the European Union".

The organizations that presented their activities and results were:


1. "Handicap Plus Association - Support Group for Disabled People"

2. "Association of citizens with paraplegia and quadriplegia “Without restrictions” - Kocani

3. "Active Life - Tetovo"

4. "Inter-municipal Association of Persons with Physical Disabilities of the Municipalities of Veles, Gradsko and Chashka MOBILNOST - Veles"

5. "Resource Center for parents of children with special needs"

6. "Center for European Citizens' Initiative"

7. "Association for Cerebral Palsy Tetovo"

8. "Citizens' Association for Persons with Dysfunctions, Disabilities, Rare Diseases and Special Needs GIVE US WINGS - Skopje "

9. "Association of persons with cerebral palsy - Veles"

10. "European Citizen's Activity EGA Skopje"

Заклучоци од јавните дебати

Во периодот од јули до ноември 2018 година Полио Плус организираше шест јавни дебати на различни теми во рамките на проектот "Маргина Обскура" поддржан на Европската унија.

На 06.07.2018 година во Хотел Порта се организираше јавна дебата на тема "Игри на среќа над грбот на несреќните - јаболко на раздорот". Дебатата се организираше со цел да се постави прашањето за соодветноста на распределбата на средствата од игрите на среќа и забавните игри и да усвојат заклучоци кои ќе ѝ помогнат државата да креира нов модел на финансиска поддршка за организациите на лица со хендикеп.

На 26 септември 2018 година во Гевгелија се организираше јавна дебата на тема "Правото на еднаквост и недискриминација на еднаква основа со другите граѓани" со цел да се разјасни прашањето на еднаквоста и недискриминацијата, како и ефикасноста за спроведување на член 5 од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и да усвојат заклучоци кои ќе ѝ помогнат на државата да создаде нов модел на социјална заштита за граѓаните со хендикеп.

На 19 септември 2018 година во Прилеп се организираше јавна дебата на тема "Тера инкогнита - правото на социјална заштита" со цел да се разјасни прашањето за социјалната заштита, спроведувањето на членот 28 од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп во согласност со членовите 9, 19 и да усвојат заклучоци кои ќе ѝ помогнат на државата да создаде нов модел на социјална заштита за граѓаните со хендикеп.

На 26.10.2018 во Штип се организираше јавна дебата на тема „Состојбите и предизвиците во образованието на лицата со хендикеп“ во соработка со Националното Координативно тело за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и Универзитетот во Штип. Целта беше да се расветли прашањето за образованието во согласност со член 24 од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп како и да усвојат заклучоци кои ќе ѝ помогнат на државата во насока на обезбедување на еднакви можности во остварување на правото на образование за граѓаните со хендикеп. 

На 08.11.2018 година во просториите на СКМ, Скопје се организираше јавна дебата на тема "Погледнете ги способностите - состојбата и предизвиците при вработувањето на лицата со попреченост" во соработка со Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и Стопанската комора на Македонија. Целта беше да се разјасни прашањето за вработување во согласност со член 27 од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и да усвојат заклучоци кои ќе ѝ помогнат на државата во насока на обезбедување на еднакви можности во остварувањето на правото на вработување во отворен пазар на трудот за лица со хендикеп.

На 27 ноември 2018 година во Скопје се организираше јавна дебата на тема "Право на здравствена заштита" со цел да се разјасни прашањето на здравствената заштита, како и целокупното спроведување на членовите од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и да усвојат заклучоци кои ќе ѝ помогнат на државата да создаде можности за уживање на правото на здравствена заштита.

Еминентни експерти од национално и регионално ниво, вклучувајќи претставници на релевантните државни институции, се обратија на присутните во експертскиот дел од дебатата.


Заклучоците од дебатата се подготвија и се испратија до надлежните институтции.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Conclusions from the public debates


In the period between July and November 2018 Polio Plus organized six public debates on different themes within the framework of the project “Margina Obscura” with the support of the European Union. 


On 06.07.2018 at Hotel Porta was organized the public debate of topic "Games of chance over the backs of unfortunate – the apple of discord". The debate was organized in order to raise the question of the appropriateness of the distribution of funds from the games of chance and entertainment games, as well as to bring conclusions that will help state to create new model of financial support for organizations of persons with disabilities.

On September 26, 2018 in Gevgelija was organized the public debate on the topic "The right to equality and non-discrimination on an equal basis with other citizens" with aim to clarify the issue of equality and non-discrimination, as well as the effectiveness of the implementation of Article 5 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and to bring conclusions that will help the state to create a new model of social protection for citizens with disabilities. 

On 19 of September 2018 in Prilep was organized the public debate on the topic "Terra Incognita - the right to social protection" with aim to clarify the issue of social protection, as well as the goal of the implementation of the Article 28 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in line with Article 9, 19, and to draw conclusions that will help the state to create new model of social protection for citizens with disabilities.

On 26.10.2018 in Shtip was held public debate on the topic "The situation and challenges in the education of people with disabilities" in cooperation with the National Coordinating Body for the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the University of Shtip. The aim was to clarify the issue of education in accordance with Article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as well as to draw conclusions that will help the state in the direction of providing equal opportunities in exercising the right to education for the citizens with disabilities.

On 08.11.2018 in the premises of ECM, Skopje was organized the public debate on the topic"Look at the abilities - the situation and the challenges in the employment of persons with disabilities" in cooperation with the National Coordinative Body for the Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Economic Chamber of Macedonia. The aim was clarify the issue of employment in accordance with Article 27 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as well as to draw conclusions that will help the state in the direction of ensuring equal opportunities in exercising the right to employment in the open labor market for persons with disabilities.

On 27 of November 2018 in Skopje was organized the public debate on the topic "Right to health care" with aim to clarify the issue of health care, as well as the overall implementation of the articles of the Convention on the rights of people with disabilities and bring conclusions that will help create opportunities for enjoying the right to health care.

Eminent experts from the national and regional level, including representatives of relevant state institutions addressed audience at the expert part of the debate. 


The conclusions from the debate were prepared and sent to the relevant authorities.

Jавна дебата на тема:
„Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“

јули 2018

Полио Плус jа организираше јавната дебата на тема „Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“ како дел од проектот „Margina Obscura“, кој е поддржан од страна на Европската Унија со цел да се отвори прашањето за целисходноста на распределбата на средствата од игрите на среќа и забавни игри, како и да се донесат заклучоци кои ќе и помогнат на државата да создаде еден нов модел на финансиска поддршка на организациите на лица со хендикеп.
На конференцијата учествуваа претставници на Националниот сојуз на инвалидски организаци, преставници на Националното собрание на организации на лица со хендикеп од Македонија, претставници на Балканската мрежа на организации на лица со хендикеп, пратеници на Собрание на Р. Македонија, пратеници - членови на ИППГ (Интер партиска парламентарн група за правата на лицата со хендикеп), како и експерти од граѓанското општество и медиуми.
Средбата ја отвори заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар. Во своето излагање ја поздрави иницијативата на оваа дебата и посочи дека „интенцијата на Министерство е во иднина средствата да се користат наменски, да опфатат поголем број на организации а се со цел унапредување на правата  и условите на лицата со попреченост“.
Во воведниот дел пред присутните се обрати и г- дин Александар Кржаловски, извршен директор на Македонскиот Центар за меѓународна соработка. Г- дин Суад Захировиќ – претседател на организацијата на лица со хендикеп „Лотос“ од БИХ ја потенцира потреба од единствен глас и повика на доследно спроведување на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп (КПЛХ) како и поддршка и распределба на овие средства за програми и проекти во согласност со КПЛХ.
Воведниот дел го затвори г- дин Звонко Шаврески, претседател на Полио Плус – движење против хендикеп. Г- дин Шаврески кој посочи дека „државата никогаш не била транспарентна по тоа прашање што е повод за раздор меѓу самите организации“.
Во експертскиот дел на средбата се обратија еминентни експерти од национално и регионално ниво. Имено, г-дин Славко Лазовски ги запозна присутните со системот на финаисрање и функционирање на лотариите, како и системот на распределба на средствата од игрите на среќа и забавни игри. Г- ѓа Емина Нурединовска – експерт, ги запозна присутните за постоечката ситуација во Македонија. Начинот и висината на средства кои во изминативе години се распределуваат од страна на државата. Г- ѓа Јулијана Климоска – програмски раководител во Полио Плус ги презентираше наодите од терен во поглед на довербата и размислувањата на лицата со хендикеп кон организациите на лицата со хендикеп.
Г- дин Суад Захировиќ на присутните има ја престави состојбата низ европските земји, при што посочи дека како ефикасен модел по ова прашње се покажа формирањето на фонд, по примерот на Шпанија, Словенија, Хрватска, Англија. Г- дин Душко Вучиќ - директор на Агенција за соработка, едукација и развој од БИХ ги запозна присутните за праксата во нашиот регион.
После експертските излагања од страна на присутните се отвори дискусија.
Присутните посочија дека корисник на средствата според досегашното решение се исклучиво седумте инвалидски организации, организации за заштита на жртви од семејно насилство, Црвениот крст и Агенцијата за млади и спорт. Тоа треба треба да се промени и да се обезбеди и можност за сите организации на лица со хендикеп (и останатите граѓански организации) за фер натпревар при распределувањето на приходите од игри на среќа и забавни игри. Сегашниот процент од 6% од приходите од игри на среќа и забавни игри наменет за различни групи (лица со хендикеп, млади, жртви на семејно насилство) треба да го достигне законски предвидениот лимит од 50% и да го прошири и опсегот на корисници (повеќе организации на лица со хендикеп и други ранливи групи).
Присутните го посочија како проблем дискутабилниот Законот за инвалидски организации. На средбата се отвори и прашањето дали постоечките 7 организации ги исполнуваат условите наведени во овој закон.
Ограничувањето на одредени т.н организции, има и дополнително ограничување, односно и законот и одлуката за критериуми, предвидува поддршка само на таканаречените национални сојузи на инвалидски организации, а не и на други организаци на лица со хендикеп кои имаат за цел поддршка на лицата со хендикеп од секој аспект (креирање политики, сервисни услуги, јакнење на свест и сл.).
Воедно од страна на присутните беше истакнато дека во државата постои непознавање и дилема кај инситуциите во поглед на активностие дали се или не се во согласност со КПЛХ. Па најчесто се финансираат и поддржуваат активности и програми кои не се во линија со КПЛХ и не се обезбедува поддршка на организациите на лица со хендикеп, туку на даватели на услуги или организации за лица со хендикеп.
Претставниците од НСИОМ исто така го отворија прашањето дали и сегашните средства кои ги добиваат се доволни, што ќе треба во иднина да се зголеми фондот за поддршка на организациите на лица со хендикеп. Имено, во моментот се алоцираат средства трипати помалку од потребното за активностите на НСИОМ, кои не се доволни и следствено, не се видливи во целост за лицата со хендикеп.
Присутните споделија искуства во однос на посточките системи за финасисрање на граѓанските организации од приходите од игри на среќа и забавни игри (најчести модели на финансирање во регионот се поддршка директно од буџет или формирање на посебен фонд). 

------------------------------------------------------------------------------

Public debate on the topic:
"Games of chance over the backs of unfortunate – the apple of discord"
Held on 06.07.2018 (Friday) at Hotel Porta


Polio Plus organized the public debate on the theme "Games of chance over the backs of unfortunate – the apple of discord" as part of the "Margina Obscura" project supported by the European Union. The debate was organized in order to raise the question of the appropriateness of the distribution of funds from the games of chance and entertainment games, as well as to bring conclusions that will help state to create new model of financial support for organizations of people with disabilities.
Representatives of the National Association of Disabled Organizations, representatives of the National Assembly of Disabled People's Organizations from Macedonia, representatives of the Balkan Network of Organizations of Persons with Disabilities, MPs of the Parliament of the Republic of Macedonia, Members of the IPPLG (Inter-party parliamentary group for the rights of people with disabilities), as well as experts from civil society and media participated at the conference.
The debate was opened by Deputy Minister of Labor and Social Policy, Mr. Gjonul Bajraktar. In his speech, he welcomed the debate initiative and pointed out that "the intention of the Ministry is to use distribute those funds in the future with a purpose and to encompass larger number of organizations in order to promote the rights of persons with disabilities"
Mr. Aleksandar Krzalovski, executive director of the Macedonian Center for International Cooperation, addressed the audience in the introductory part. Mr. Suad Zahirovic - President of the organization of persons with disabilities "Lotos" from BIH emphasized the need of unified voice and called for consistent implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as well as the support and distribution of these funds for programs and projects in accordance with the CRPD.
The introductory part was closed by Mr. Zvonko Savreski, president of Polio Plus - movement against disability. Mr. Shavreski pointed out that "the state has never been transparent on this issue which is cause of discord between the organizations themselves".
Eminent experts from the national and regional level addressed audience at the expert part of the debate. Namely, Mr. Slavko Lazovski informed the audience about the system of financing and functioning of the lotteries, as well as the system of allocation of the funds from the games of chance and entertainment games. Ms. Emina Nuredinovska - expert, introduced the attendees to the existing situation in Macedonia and the manner and amount of funds allocated in the past years by the state. Ms. Juliana Klimoska - program manager at Polio Plus presented the field findings regarding the trust and thoughts of the people with disabilities towards the organizations of people with disabilities.
Mr. Suad Zahirovic presented the situation in the European countries to the attendees, pointing out that as efficient model about this issue has been proved the establishment of fund, following the example of Spain, Slovenia, Croatia, England. Mr. Dusko Vucic, director of the Agency for Cooperation, Education and Development from BIH, informed the attendees about the practice in our region.
After the expert presentations, the discussion was open.
The attendees pointed out that the beneficiary of the funds according to the current decision are exclusively the seven disabled organizations, organizations for protection of victims of domestic violence, the Red Cross and the Agency for Youth and Sports. This should be changed and to provide opportunity for all organizations of persons with disabilities (and other civil society organizations) for fair competition in the allocation of revenues from games of chance and entertainment games. The current percentage of 6% of the revenues from games of chance and entertainment games for different groups (people with disabilities, youth, victims of domestic violence) should reach the legally prescribed limit of 50% and expand the scope of beneficiaries (more organizations of persons with disabilities and other vulnerable groups).
Attendees pointed as problem the disputable Law on Disability Organizations and at the debate was raised the question whether the existing 7 organizations are fullfilling the conditions stated in this law.
The restriction of certain so-called organizations has additional limitations, i.e. the law and the decision on criteria, provides support only to the so-called national associations of disability organizations, and not to other organizations of persons with disabilities whose aim is providing support for persons with disabilities from every aspect (policy making, service, awareness-raising, etc.).
At the same time, the attendees pointed out that there is lack of knowledge in the country and dilemma in the institutions regarding the activities whether they are or not in accordance with the CRPD. They often finance and support activities and programs that are not in line with the CRPD and do not provide support to organizations of people with disabilities, but to service providers or organizations for people with disabilities.
The representatives of National council of DPOs also opened the question whether the current funds they receive are sufficient and that in future, the state should increase the support fund for DPOs in the future. Namely, at the moment are allocated funds that are three times less than necessary for the activities of National council of DPOs, which are insufficient and consequently, are not fully visible for people with disabilities.
The participants shared experiences regarding the existing systems for financing CSOs from the revenues from games of chance and entertainment games (the most common models of financing in the region is direct support from the budget or the creation of special fund).

Заклучоци од Јавната дебатa

јули 2018

1.Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и забавни игри.

2.При дефинирање на постапката за распределба на приходите од игри на среќа и забавни игри и дефинирањето на критериумите да се земат предвид препораките на Комитетот за правата на лицата со хендикеп при Обединетите нации за тоа што претставува организација на лица со хендикеп, како и почитување на принципите на транспарентност, отчетност и целисходност во нивното трошење и да се овозможи среднорочно финасирање врз основа на повеќе годишни програми со долгорочни приоритети.

3.Државата не смее да се самоeлименира од обврската за исполнување на својата улога во системот на социјална и здравствена заштита со тоа што преку средствата кои ги доделува на организациите, без никаква регулација, префла и дел од своите обврски (пример: Сојузот на телесни инвалиди во својот статут запишал и набавка на ортопедски помагала со парите што ги добива од државата. Но таквата набавка не смее да се врзува со членство бидејќи е во спротивност со правото на слобода на здружување што имплицира дека оние кои не се членови ќе останат без ортопедско помагало).

4.Постоечкиот закон за инвалидски организации воведува заштита и монопол на само едни организации на лица со хендикеп. Потребно е целосно ревидирање во случај државата да донесе одлука за поддршка за формирање на фонд за поддршка на ОЛХ, во спротивно треба да се укине.

5.Потребно е подобро информирање на организациите/ на лица со хендикеп за начините на финансирање на истите со цел обезбедување активно учество во процесите на креирање на политики.

6.Не постои информираност на популацијата со хендикеп за критериумите и начинот на распределба на овие средства. Анализата која се спроведе над 1000 испитаници низ Македонија покажа дека 43,5 % лицата и родителите на деца со хендикеп сметаат дека средствата не се доволни, додека 45,5 % посочиле дека начинот на доделување на средствата од игрите на среќа и забавни игри не е транспарентен.

7.Организациите на лица со хендикеп неопходно е што повеќе да работат со лицата со хендикеп и да се насочат кон креирање и спроведување на сервисите за поддршка за децата и лицата со хендикеп. 70,5 % од лицата и родителите на деца со хендикеп сметаат дека работата на организациите на лица со хендикеп не е добра, додека 56 % сметаат дека организациите на лица со хендикеп не ги претставуваат нивните интереси соодветно.

8.Целта на финансирањето од приходи на игри на среќа и забавни игри треба да биде задоволување на општествените потреби во различни области на национално и локално ниво како што се: добро владеење, пристапност, образование, професионална рехабилитација, хабилитација, социјалната заштита, спортот, политички и граѓански права, култура, здравство и сл, а во линија со КПЛХ. За ова потребна е законска измена, односно донесување / изнаоѓање на ново законско решение за финансирање на организациите на лицата со хендикеп, со кое што ќе раководи агенција/ фонд или друго Владино тело. 

----------------------------------------------------------------

Conclusions from the public debate

1.Organizations of persons with disabilities, jointly and strategically to initiate change of the system of financing of organizations of persons with disabilities and define appropriate model for increasing the percentage of financial support from the revenues of the games of chance and entertainment games, and emphasized the need for amendments to the Law on Games of Chance and Entertainment Games.

2.In defining the procedure for allocating income from games of chance and entertainment games and defining the criteria to take into account the recommendations of the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities as to the organization of persons with disabilities, as well as respect the principles of transparency, accountability and expediency in their spending, and to enable mid-term financing based on multi-annual programs with long-term priorities.

3.The state must not “self-eleminate” from the obligation to fulfill its role in the social and health care system through the grants given to the organizations, without any regulation, by transferring part of its obligations (for example: the union of organisations for phisical disability in their statute have “purchase of orthopedic aids with the money that they are receiving from the state”. But, such supply must not be bound by membership because it is contrary to the right to freedom of association that implies that those who are not members will remain without orthopedic device).

4.The existing law on disability organizations introduces protection and monopoly on certain organizations of persons with disabilities. Full revision is necessary in case the state decides to support the establishment of Fund for support of OPDs, otherwise it should be abolished.

5.It is necessary to improve information for the organizations / persons with disabilities about the manners of financing in order to provide active participation in the processes of policy creation.

6.There is no awareness within the population with disabilities on the criteria and method of allocation of those funds. The analysis carried out by over 1000 respondents across Macedonia showed that 43.5% of the persons and the parents of children with disabilities think that the funds are insufficient, while 45.5% pointed out that the manner of allocation of funds from games of chance and entertainment games is not transparent.

7.Organizations of people with disabilities need to work more with people with disabilities and focus on creating and implementing support services for children and people with disabilities. 70.5% of the persons and parents of children with disabilities consider that the work of the organizations of persons with disabilities is not good, while 56% think that the organizations of persons with disabilities do not represent their interests accordingly.

8.The purpose of the funding from revenues from games of chance and entertainment games should be meeting the social needs in different areas at national and local level such as good governance, accessibility, education, professional rehabilitation, habilitation, social protection, sport, political and civil rights, culture, health, etc. and all should be in line with the CRPD. This requires legal amendment i.e. adoption / finding new legal solution for financing the organizations of persons with disabilities, which will be managed by agency / fund or another Government body.

Извештај за Инфо сесии за Повик за предлог проекти

Во рамките на проектот "Маргина обскура" поддржан од ЕУ се организираше На Инфо сесиите беа поканети членови на локални организации на лица со хендикеп и локални граѓански организации. На учесниците им беа дадени информации во врска со Повикот за предлог проект- цели, теми, критериуми, подобни трошоци, правила и како ќе се оценуваат апликациите.
Првиот настан се одржа на 26.03.2018 година во Струмица. На овој настан присуствуваа 16 учесници од 7 различни организации.
Вториот настан се одржа на 27.03.2018 година во Тетово. На настанот присуствуваа 12 лица од 6 различни организации.
Третиот настан се одржа на 29.03.2018 година во Велес во просториите на локалната ОЛХ. На овој настан присуствуваа 11 луѓе од 6 различни организации.
Четвртиот настан се одржа на 02.04.2018 година во Скопје
На овој настан присуствуваа 18 луѓе од 12 различни организации.
Сите учесници беа информирани за пријавата што треба да ја достават и детали за одобрени и неодобрени трошоци. Сите учесници добија информација зз процесот на поднесување на апликацијата, што да запаметат, како да подготват апликација и информации за целите, темите итн. Исто така, добија одговори на сите нивни прашања кои се однесуваа на временскиот период за имплементација на проектот, одредени членови на Конвенцијата од каде можат да одберат тема за нивната примена и слично.
На настаните истотака се разменија идеи, грижи и локални проблеми со пристапноста.

-----------------------------------------------------------------

Report on Info sessions for Call for project proposals

At these info-sessions were invited members of local organizations of people with disabilities and local civic organizations. The participants were provided with the information regarding the Call for project proposals - goals, themes, criteria, eligible expenses, rules and how the applications will be evaluated.
The first event was held on 26.03.2018 in Strumica. At this event there were 16 participants from 7 different organizations.
The second event was held on 27.03.2018 in Tetovo. The event was attended by 12 people from 6 different organizations.
The third event was held on 29.03.2018 in Veles, at the premises of local DPO. 11 people attended this event from 6 different organizations.
The fourth event was held on 02.04.2018 in Skopje
18 people attended this event from 12 different organizations.
All the participants were informed about the application they will have to submit and details related to approved and unapproved expenses. All the participants were walked through the process how to file the application, what to remember, how to do it and information on the goals, themes, etc. They were also provided with answers to all their questions such are the project time frame, the articles of the Convention from where they can choose a theme for their application etc.
At the event were exchanged ideas, popular concerns, and local accessibility problems were discussed etc. 

Дводневни работилници за вмрежување и групирање за ОЛХ
Хотел Порта 2-3 мај 2018 година

мај 2018

Во рамките на проектот "Маргина обскура" поддржан од ЕУ се организираше дводневна работилница со претставници на ОЛХ. Работилница се одржа на 02-03 мај 2018 година и на неа учествуваа вкупно 22 учесници, претставници на Националното собрание на ОЛХ. На оваа работилница се усвои Стратешкиот план на Собранието, кој беше подготвен претходната година.
 
Целта на работилницата беше да се заврши фазата на воспоставување на одржлива национална мрежа / платформа на движењето за хендикеп во државата и да се усвои креираната структура, мисија и визија на мрежата / платформа, одредените стратешките цели и соодветната креирана стратегија за акциона платформа и акционен план.

------------------------------------------------------------------------------

Two day Workshop Networking and Clustering for DPOs
Hotel Porta 2-3 May 2018Within the project “Margina Obscura” supported by the EU, was organized two-day workshop with the representatives of Macedonian DPOs. This workshop took place on the 02-03 May 2018. The workshop was attended by a total of 22 participants, representatives of the National Assembly of DPOs. At this workshop was adopted the Strategic Plan of the Assembly, which was prepared last year.

The aim of the workshop was to complete the phase of establishing sustainable national-wide network/platform of the Disability Movement in the country and to adopt the created network/platform common structure, mission and vision, the setting up of strategic goals and the respective jointly created Strategy for Action Platform and Action Plan. 


Информации за градење на капацитетите на членовите на Националното собрание на организациите на лица со хендикеп

мај 2018

Од 17 до 21 мај се одржаа обуките кои се дел од првиот круг на обуки на тема Проектен менаџментг и Финансиски менаџмент за организациите на лицата со хендикеп на кои учествуваа 24 учесници.
Целите на обуката за Проектен менаџментг и Финансиски менаџмент беа:
- да се разберат и да се подготват квалитетни логички рамки.
- да се идентификуваат и формулираат проекти креирани со партиципативен пристап;
- да напишат издржани проекти;
- да се процени квалитетот на проектната документација;
-да се ​​обезбедат алатки и вештини потребни за професионално управување на проекти;
- да научи како да организираат и да се управува со евалуациите кои придонесуваат кон формулирање на политиките и зајакнување на капацитетите за учење.

За време на обкуката, учесниците се запознаа со управување со проектниот циклус, неговото значење и вредности. За време на обуката се преставија чекорите за пишување на добар проект како збир на активности со цел успешно реализирање на дефинираните цели и постигнување на планираното преку оптимизирање на користењето на ресурсите (време, пари, луѓе, простор, итн.).
Истовремено, тимот на Полио Плус ги информираше учесниците за историјата, пристапите и моделите на хендикепот. 

------------------------------------------------------------------------

Information for the Capacity building of the members from the National Assembly of Organizations of persons with disabilities 

From 17 – 21 of May was held trainings of the first training circle of the project on a theme Project Management Circle and Financial Management, for the organization of persons with disabilities. At the training seminars took part 24 participants.
The PC& FM training objectives were:
-to understand and prepare high-standard logical frameworks;
-to identify and formulate projects through a participatory approach;
-to write sound project documents;
-to assess the quality of a project document;
-to provide tools and skills needed to become a more professional manager of projects;
-to learn how to organize and steer evaluations contributing to policy formulation and the strengthening of learning capacities.

At the training, the participants were introduced about the project circle management, its meaning and values. During the training were presented the steps of writing a good project as a ensemble of activities concerned with successfully achieving a set of goals and achieving targets while optimizing the use of resources (time, money, people, space, etc.).
During the training, the Polio Plus team has informed the participants about the disability history, approaches and models. 

Информации за градење на капацитетите на членовите на Националното собрание на организациите на лица со попреченост

јуни - јули 2018

Од 28 до 30 јуни и од 30 - 02 јули се одржаа обуките кои се дел од вториот криг на обуки на тема Мониторинг и евалуација и креирање на фондови за организација на лица со хендикеп на кои учествуваа 24 учесници.
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБУКА
Обуките вклучуваа презентации, студии на случаи, индивидуални и групни вежби и групни презентации.
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ
Овие обуки имаа за цел да обезбедат детално разбирање на методите за следење и евалуација засновани на резултатите со практична примена на алатки и методи.. Преку вежби и групна работа учесниците ги научија врските помеѓу мерењето, следењето и оценувањето на резултатите. Практични вежби и неформални сесии за прашања и одговори за заедничките проблеми на M & E.
МОБИЛИЗАЦИЈА НА РЕСУРСИТЕ И СОБИРАЊЕ НА ФОНДОВИ
Оваа обука помогна да се зајакнат можностите за прибирање финансиски средства и да се овозможи поголема контрола врз програмите. Оваа обука преставува комбинација на глобалната експертиза на тренерот со знаење и искуство на учесниците на начин кој им помага на секој поединец да разбере како да се создадат услови за успешно прибирање финансиски средства.

---------------------------------------------------------------------------------

Information for the Capacity building of the members from the National Assembly of Organizations of persons with disabilities 


From of 28 – 30 June and from 30th – 02 of July was held trainings of the second training circle of the project on a theme Monitoring and evaluation and Fund raising for the organization of persons with disabilities. At the training seminars took part 24 participants.
LEARNING OBJECTIVES TRAINING METHODOLOGY
The training had included facilitator’s presentations, case studies, individual and group exercises and group presentations.
RESULT BASED MONITORING AND EVALUATIONS - Description
This training is intended to provide an in-depth understanding of results-based monitoring and evaluation methods with practical applications of tools and methods. Through exercises and group work participants learned the links between results-based measurement, monitoring and program evaluation. Practical exercises and informal question and answer sessions around common M&E problem areas.
RESOURCE MOBILIZATION AND FUND RAISING - Description
This course helps strengthen and have more control of your fundraising programmes. This course combines the trainer’s global expertise with participants’ knowledge and experience in a way that helps each individual to understand how to create the conditions for successful fundraising. 

5-ти мај – европски ден посветен на Независен живот на лицата со хендикеп

5 мај 2018

Во знак на одбележување на 5-ти мај – европскиот ден посветен на Независен живот на лицата со хендикеп, Полио Плус како член на Европската мрежа за независен живот на лицата со хендикеп организираше настан за доделување на Сертификати за грантови на организациите на лица со хендикеп. 10 организации на лица со хендикеп и родителски организации добија финаниска поддршка од Полио Плус преку поддршката обезбедена од страна на ЕУ во рамките на проектот „Маргина Обскура – прашањето на хендикеп во пристапувањето кон ЕУ". Овој проект е поддржан од Европската Унија преку ИПА Програмата за граѓанско општество и Програмата за медиуми 2015 и Civica Mobilitas.

--------------------------------------------------------------------

Marking the 5th of May - the European day dedicated to the Independent Living of People with Disabilities, Polio Plus organized event for granting Certificates of Grants to the organizations of persons with disabilities. 

10 organizations of people with disabilities and parental organizations received financial support from Polio Plus through the support provided by the EU within the framework of the project “Margina Obscura – disability in the EU accession”. This project is supported by the European Union through the IPA Program for Civil Society and Media Program 2015 and Civica Mobilitas.

Дебата за Политичко учество на лица со хендикеп
28 септември 2017 Скопје 

септември 2017

Правата на политичко учество, правото на глас, правото на еднаквост, човековите права и правото на застапување во извршната и судската гранка на законодавството се сметаат за важни показатели во категоријата на ефективно учество во социјалната сфера.
Дебатата се одржа на 28 септември во Собранието на Македонија. На оваа дебата присуствуваа 101 учесници. Покрај тоа, покрај претставници на ОЛХ, присуствуваа претставници на МТСП, МОН, МНР, ДИК (Државната изборна комисија) и членовите на ИППГ. Учесниците активно се вклучија во дискусијата за изнаоѓање начин за поголемо учество на лицата со хендикеп во јавниот и политичкиот живот не само како гласачи, туку и преку директно учество во политичките партии и кандидатите за избори. Освен промена на законите кои ќе придонесат во таа насока, се нагласи и потребата од кампањи за подигнување на јавната свест за ова прашање. Не дебатата се нагласи проблемот со непристапноста на избирачките места, не само за лицата со телесен хендикеп, туку и за лицата со сензорен хендикеп.

-----------------------------------------------------------

Debate, Political participation of PWDs
28 September 2017 Skopje


The rights to political participation, right to vote, right for equality, human rights, and right to representation in the executive and judicial branch of legislation are considered as important indicators in the category of effective participation in the social sphere.
The debate was held on September 28 in the Parliament of Macedonia. 101 participants attended this debate. In addition, beside DPOs representatives, representatives of MLSP, MES, MFA, SEC (State Election Committee) and members of IPPG were also present. Participants were actively involved in the discussion on finding a way for greater participation of people with disabilities in public and political life not only as voters, but also as direct participation in political parties and candidates for elections. In addition to changing the laws that will contribute in that direction, the need for campaigns for raising public awareness on this issue was emphasized. The debate emphasized the problem of inaccessibility of polling stations, not only for people with physical disabilities, but also for persons with sensory disabilities.

Дводневна работилница за ОЛХ
Хотел Порта 5 и 6 декември 2017 година

декември 2017

Во рамките на проектот "Маргина обскура", поддржан од ЕУ се одржа дводневната работилница со претставници на ОЛХ. Работилницата се одржа на 5-6 декември 2017 година и на неа присуствуваа 21 учесник.
Целта на оваа работилница беше да се дискутира
- работата на собранието
- Права и обврски на членовите на Националното собрание на ОЛХ
- Воспоставување на структура и акција за Националното собрание на ОЛХ
- членство, прием на нови членови и креирање критериуми за влез на нови членови
-Мапирање на потребите за активностите на организациите на лицата со хендикеп, членови на Националното собрание на ОЛХ на локално ниво.

-----------------------------------------------------------

Two-Day Workshop for DPOS
Hotel Porta on 5 and 6 December 2017

Within the project “Margina Obscura” supported by the EU two day workshop with the representatives from Macedonian DPOs was organized. This workshop took place on the 5th – 6th of December 2017 and 21 participants were present.
The objective of this meeting was to discuss
- the work of the assembly so far
- Rights and obligations of members of the National Assembly of DPOs
-Establishing a structure and action for the National Assembly of DPOs
-Membership, admission of new members and creation of criteria for entry of new members
-Mapping the needs for activities of organizations of persons with disabilities, members of the National Assembly of DPOs at the local level.

Дводневена работилница за вмрежување и групирање на ОЛХ
Хотел Порта на 15 и 16 февруари 2017 година

февруари 2017

Во рамките на проектот "Маргина Обскура" поддржан од ЕУ се организираше дводневна работилница со претставници на ОЛХ на 15-16 февруари 2017 година.

Целта на оваа работилница беше воведување на важноста на мрежното поврзување, разговар за моменталната состојба и очекувањата на ОЛХ да се преземат иницијативи за заеднички и мрежни активности на национално и регионално ниво и да споделат ставови и мислења за ефективна имплементација на активностите во блиска иднина.

Истовремено се овозможи ОЛХ да имаат исто разбирање за вмрежувањето кое е важен синџир во движењето за хендикеп и во процесот на создавање на Унифициран глас на национално ниво, но и да се развијат капацитети кои ќе обезбедат информации и знаења за споделување на ОЛХ во регионот со цел да се самозајакнат лицата со хендикеп во нивните ОЛХ, да се зајакне соработката меѓу нив и да се развие Стратегија за заедничко застапување за подобрување на статусот на лица со хендикеп во регионот.

------------------------------------------------------------------------------

Two-Day Networking and Clustering for DPOs
Hotel Porta on 15 and 16 February 2017


Within the project “Margina Obscura” supported by the EU was organized two day workshop with the representatives from Macedonian DPOs. This meeting took place on the 15th – 16th of February 2017.

The objective of this meeting was to:
 Introduce the importance of networking.
 Discuss the current situation and the expectations of the DPOs from taking initiative for joint and networking actions on national and regional level.
 Share views and opinions for effective implementation of activities in near future

The overall purpose of this meeting was to ensure that all DPOs are having same understanding as to how the networking is important chain in the disability movement as in the process of creating a Unified Voice on national level and to develop capacities which would insure information and knowledge sharing among DPOs in the region, in order to bring self-empowerment of people with disabilities in their DPOs, strengthen cooperation among them and develop Strategy for joint advocacy action for the improvement of the status of PWD in the region. 

Извештај за дводневена работилница за вмрежување и групирање за ОЛХ 07-08 април 2017

април 2017

На 7-8 април 2017 година се организираше дводневна работилница за вмрежување и групирање со претставници на ОЛХ. На состанокот организациите разговараа за понатамошната координација и се согласија дека од постоечките 16 ОЛХ треба да се формира Секретаријат составен од 7 ОЛХ со цел да се координираат активностите на платформата.

Заклучоци:
1. Сите присутни претставници се согласија дека постои потреба од организирање дополнителни состаноци за развивање на критериумите за вклучување во платформата.
2. Иако постои разлика во нивото на капацитет во рамките на секоја од организациите се договорија една од идните активности на Платформата ќе биде градење на капацитетите на членовите на ОРП.
3. Сегашните членови се согласија за зголемување на свеста за пристапот на човековите права кон лицата со попреченост.
4. Сегашните членови на ОЛХ треба да работат на зголемен цивилен дијалог и соработка со креаторите на политиките.
5. Постои потреба од организирање дополнителни состаноци во регионот за идентификација на други ОЛХ кои дејствуваат сами на локално ниво.

---------------------------------------------------------------------

Report of the Two day networking and Clustering for DPOs – 08th of April 

On 7-8 April 2017 was organised a two day clustering meeting with the representatives of DPOs. At the meeting the organisations has discussed about the further coordination. The agreed that from those 16 DPOs need to be established a Secretariat from 7 DPOs, with an aim to coordinate the activities of the platform.

Conclusions:
1. All present representatives agreed that there is a need of organizing additional meetings for developing the criteria for involvement in the platform.
2. Even though there is difference in the capacity level within each of the organization it was agreed, one of the future activities of the Platform to be capacity building of the DPOs members.
3. Present members agreed on increased awareness for the human rights approach to disability.
4. Present members of DPOs should work on increased civil dialogue and cooperation with policy creators.
5. There is a need of organizing additional meetings in the region for identification other DPOs, who are acting alone on the local level.  

Дебата во Собранието, конститутивен состанок на новата ИППГ
06 јуни 2017 година

јуни 2017

На 06 јуни 2017 година во Собранието се одржа конститутивен состанок на новиот состав на ИППГ. На состанокот присуствуваа пратениците и членови на техничкиот комитет Полио Плус. На состанокот се презентираше структурата и работата на ИППГ. Во новиот состав се 49 пратеници од сите политички партии.
Претседателот на Собранието како поддржувач на движењето на лицата со хендикеп ги поздрави новите членови на ИППГ, пратениците од сите политички партии и ја истакна важноста на работата на ИППГ во врска со имплементацијата на КПЛХ и создавање на правично општество каде што лицата со хендикеп можат да ги остварат своите права на еднаква основа со другите.
За претседател се избра г-ѓа Фросина Ташевска-Ременски, а за заменик-претседатели се избраа г-дин Трајче Димов, г. Африм Гаши, Лилјана Попоска, г-ѓа Јулијана Николова, г-ѓа Јагода Шахпаска и г-ѓа Мирсада Емиени Асани.

----------------------------------------------------------------------------

Parliament Debate, constitutive meeting of new IPPG
06th of June 2017 

On 06th of June, 2017 in the Parliament was held constitutive meeting of new IPPG composition. At the meeting were present deputies and members of the technical committee form Polio Plus. At the meeting was presented the structure and the work of IPPG. At the new composition are 49 deputies from all political parties.
The President of the Assembly as supporter of disability movement has welcomed the new members of IPPG, the deputies and stressed the importance of the IPPG work in relation to the implementation of CRPD and creating of just society where people with disability can exercise their rights on equal base with the others.
Ms. Frosina Tashevska – Remenski was elected as Chairperson, and for Deputy Chairperson were elected Mr. Trajche Dimov, Mr. Afrim Gashi, Ms. Liljana Poposka, Ms. Julijana Nikolova, Ms. Jagoda Shahpaska, and Ms. Mirsada Emieni Asani. 

MARGINA OBSCURA

март 2017

На 10- ти март 2017 година, со почеток од 11:55 (5 до 12) во Хотел Порта, Скопје, беше организирана конференција на која се промовираше обзнанувањето на проектот „Margina Obscura - прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија“.
Конференцијата во организација наПолио Плус и Агенцијата за соработка, едукација и развој од Бања Лука. Овој настан е дел од проектот „Margina Obscura“, е поддржана од страна на Европската Унија, преку ИПА Програмата за фацилитација на граѓанското општество и Програмата за медиуми 2015 и Цивика Мобилитас.
Проектот „Margina Obscura“ има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на организациите на лица со хендикеп врз јавните политики, донесувањето на одлуки и зајакнување на политичкиот дијалог гледан низ призмата на прашањето на хендикеп. Паралелно, во следните 24 месеци ќе се делува кон создавање на единствен глас на организациите на лица со хендикеп и нивно проактивно делување во следењето и унапредувањето на законодавството согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и директивите на ЕУ.

Од зборови кон акција - Национална платформа на организации на лица со хендикеп

март 2017

Од 10 – 12 ти март беше организирана тридневна работилница за изработка на стратешко делување на организациите на лица со хендикеп. Рабтилницата беше оргнизирана од страна на Полио Плус а во сорабтока со АЦЕД, од Бања Лука.
На истата беа изработени стратешките правци на делување како и акциите кои би се презеле во следните години на делување.
На работилницата зедеоа учество организациите на лица со хендикеп од цела Македонија, кои во своето делување ги покриваат лицата со хендикеп и семејствата на децата со хендикеп.
Во текот на работилницата со помош на партнерите од АЦЕД, организациите беа водени кон градење за влијание врз политиката и клучните фактори преку сочувување и промовирање на заедничката филозофија, развивање, капитализирање и пренесување на досегашното искуство на полето на хендикепот.