од обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење

Во рамките на проектот „Спречување на родово-базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попреченост од јавната установа Бања Банско“ на 14 и 15 септември 2020 во Миравци и Струмица се одржа обука за лицата со хендикеп на тема Независно живеење.

Целта на обуката беше јакнење на капaцитети на лицата со попреченост кои се деинституцинализирани, односно кои го напуштија ЈУ Бања Банско и живеат самостојно во свои домови со поддршка.