Mobirise Web Page Creator

НАСТАНИ

ВО ПРОЕКТОТ MARGINA OBSCURA

MARGINA OBSCURA

март 2017

На 10- ти март 2017 година, со почеток од 11:55 (5 до 12) во Хотел Порта, Скопје, беше организирана конференција на која се промовираше обзнанувањето на проектот „Margina Obscura - прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија“.
Конференцијата во организација наПолио Плус и Агенцијата за соработка, едукација и развој од Бања Лука. Овој настан е дел од проектот „Margina Obscura“, е поддржана од страна на Европската Унија, преку ИПА Програмата за фацилитација на граѓанското општество и Програмата за медиуми 2015 и Цивика Мобилитас.
Проектот „Margina Obscura“ има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на организациите на лица со хендикеп врз јавните политики, донесувањето на одлуки и зајакнување на политичкиот дијалог гледан низ призмата на прашањето на хендикеп. Паралелно, во следните 24 месеци ќе се делува кон создавање на единствен глас на организациите на лица со хендикеп и нивно проактивно делување во следењето и унапредувањето на законодавството согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и директивите на ЕУ.

Од зборови кон акција - Национална платформа на организации на лица со хендикеп

март 2017

Од 10 – 12 ти март беше организирана тридневна работилница за изработка на стратешко делување на организациите на лица со хендикеп. Рабтилницата беше оргнизирана од страна на Полио Плус а во сорабтока со АЦЕД, од Бања Лука.
На истата беа изработени стратешките правци на делување како и акциите кои би се презеле во следните години на делување.
На работилницата зедеоа учество организациите на лица со хендикеп од цела Македонија, кои во своето делување ги покриваат лицата со хендикеп и семејствата на децата со хендикеп.
Во текот на работилницата со помош на партнерите од АЦЕД, организациите беа водени кон градење за влијание врз политиката и клучните фактори преку сочувување и промовирање на заедничката филозофија, развивање, капитализирање и пренесување на досегашното искуство на полето на хендикепот.