mobirise.com

НАСТАНИ

ВО ПРОЕКТОТ MARGINA OBSCURA

Jавна дебата на тема:
„Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“

јули 2018

Полио Плус jа организираше јавната дебата на тема „Игра на среќа врз несреќните – јаболко на раздорот“ како дел од проектот „Margina Obscura“, кој е поддржан од страна на Европската Унија со цел да се отвори прашањето за целисходноста на распределбата на средствата од игрите на среќа и забавни игри, како и да се донесат заклучоци кои ќе и помогнат на државата да создаде еден нов модел на финансиска поддршка на организациите на лица со хендикеп.
На конференцијата учествуваа претставници на Националниот сојуз на инвалидски организаци, преставници на Националното собрание на организации на лица со хендикеп од Македонија, претставници на Балканската мрежа на организации на лица со хендикеп, пратеници на Собрание на Р. Македонија, пратеници - членови на ИППГ (Интер партиска парламентарн група за правата на лицата со хендикеп), како и експерти од граѓанското општество и медиуми.
Средбата ја отвори заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар. Во своето излагање ја поздрави иницијативата на оваа дебата и посочи дека „интенцијата на Министерство е во иднина средствата да се користат наменски, да опфатат поголем број на организации а се со цел унапредување на правата  и условите на лицата со попреченост“.
Во воведниот дел пред присутните се обрати и г- дин Александар Кржаловски, извршен директор на Македонскиот Центар за меѓународна соработка. Г- дин Суад Захировиќ – претседател на организацијата на лица со хендикеп „Лотос“ од БИХ ја потенцира потреба од единствен глас и повика на доследно спроведување на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп (КПЛХ) како и поддршка и распределба на овие средства за програми и проекти во согласност со КПЛХ.
Воведниот дел го затвори г- дин Звонко Шаврески, претседател на Полио Плус – движење против хендикеп. Г- дин Шаврески кој посочи дека „државата никогаш не била транспарентна по тоа прашање што е повод за раздор меѓу самите организации“.
Во експертскиот дел на средбата се обратија еминентни експерти од национално и регионално ниво. Имено, г-дин Славко Лазовски ги запозна присутните со системот на финаисрање и функционирање на лотариите, како и системот на распределба на средствата од игрите на среќа и забавни игри. Г- ѓа Емина Нурединовска – експерт, ги запозна присутните за постоечката ситуација во Македонија. Начинот и висината на средства кои во изминативе години се распределуваат од страна на државата. Г- ѓа Јулијана Климоска – програмски раководител во Полио Плус ги презентираше наодите од терен во поглед на довербата и размислувањата на лицата со хендикеп кон организациите на лицата со хендикеп.
Г- дин Суад Захировиќ на присутните има ја престави состојбата низ европските земји, при што посочи дека како ефикасен модел по ова прашње се покажа формирањето на фонд, по примерот на Шпанија, Словенија, Хрватска, Англија. Г- дин Душко Вучиќ - директор на Агенција за соработка, едукација и развој од БИХ ги запозна присутните за праксата во нашиот регион.
После експертските излагања од страна на присутните се отвори дискусија.
Присутните посочија дека корисник на средствата според досегашното решение се исклучиво седумте инвалидски организации, организации за заштита на жртви од семејно насилство, Црвениот крст и Агенцијата за млади и спорт. Тоа треба треба да се промени и да се обезбеди и можност за сите организации на лица со хендикеп (и останатите граѓански организации) за фер натпревар при распределувањето на приходите од игри на среќа и забавни игри. Сегашниот процент од 6% од приходите од игри на среќа и забавни игри наменет за различни групи (лица со хендикеп, млади, жртви на семејно насилство) треба да го достигне законски предвидениот лимит од 50% и да го прошири и опсегот на корисници (повеќе организации на лица со хендикеп и други ранливи групи).
Присутните го посочија како проблем дискутабилниот Законот за инвалидски организации. На средбата се отвори и прашањето дали постоечките 7 организации ги исполнуваат условите наведени во овој закон.
Ограничувањето на одредени т.н организции, има и дополнително ограничување, односно и законот и одлуката за критериуми, предвидува поддршка само на таканаречените национални сојузи на инвалидски организации, а не и на други организаци на лица со хендикеп кои имаат за цел поддршка на лицата со хендикеп од секој аспект (креирање политики, сервисни услуги, јакнење на свест и сл.).
Воедно од страна на присутните беше истакнато дека во државата постои непознавање и дилема кај инситуциите во поглед на активностие дали се или не се во согласност со КПЛХ. Па најчесто се финансираат и поддржуваат активности и програми кои не се во линија со КПЛХ и не се обезбедува поддршка на организациите на лица со хендикеп, туку на даватели на услуги или организации за лица со хендикеп.
Претставниците од НСИОМ исто така го отворија прашањето дали и сегашните средства кои ги добиваат се доволни, што ќе треба во иднина да се зголеми фондот за поддршка на организациите на лица со хендикеп. Имено, во моментот се алоцираат средства трипати помалку од потребното за активностите на НСИОМ, кои не се доволни и следствено, не се видливи во целост за лицата со хендикеп.
Присутните споделија искуства во однос на посточките системи за финасисрање на граѓанските организации од приходите од игри на среќа и забавни игри (најчести модели на финансирање во регионот се поддршка директно од буџет или формирање на посебен фонд). 

------------------------------------------------------------------------------

Public debate on the topic:
"Games of chance over the backs of unfortunate – the apple of discord"
Held on 06.07.2018 (Friday) at Hotel Porta

Polio Plus organized the public debate on the theme "Games of chance over the backs of unfortunate – the apple of discord" as part of the "Margina Obscura" project supported by the European Union. The debate was organized in order to raise the question of the appropriateness of the distribution of funds from the games of chance and entertainment games, as well as to bring conclusions that will help state to create new model of financial support for organizations of people with disabilities.
Representatives of the National Association of Disabled Organizations, representatives of the National Assembly of Disabled People's Organizations from Macedonia, representatives of the Balkan Network of Organizations of Persons with Disabilities, MPs of the Parliament of the Republic of Macedonia, Members of the IPPLG (Inter-party parliamentary group for the rights of people with disabilities), as well as experts from civil society and media participated at the conference.
The debate was opened by Deputy Minister of Labor and Social Policy, Mr. Gjonul Bajraktar. In his speech, he welcomed the debate initiative and pointed out that "the intention of the Ministry is to use distribute those funds in the future with a purpose and to encompass larger number of organizations in order to promote the rights of persons with disabilities"
Mr. Aleksandar Krzalovski, executive director of the Macedonian Center for International Cooperation, addressed the audience in the introductory part. Mr. Suad Zahirovic - President of the organization of persons with disabilities "Lotos" from BIH emphasized the need of unified voice and called for consistent implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities as well as the support and distribution of these funds for programs and projects in accordance with the CRPD.
The introductory part was closed by Mr. Zvonko Savreski, president of Polio Plus - movement against disability. Mr. Shavreski pointed out that "the state has never been transparent on this issue which is cause of discord between the organizations themselves".
Eminent experts from the national and regional level addressed audience at the expert part of the debate. Namely, Mr. Slavko Lazovski informed the audience about the system of financing and functioning of the lotteries, as well as the system of allocation of the funds from the games of chance and entertainment games. Ms. Emina Nuredinovska - expert, introduced the attendees to the existing situation in Macedonia and the manner and amount of funds allocated in the past years by the state. Ms. Juliana Klimoska - program manager at Polio Plus presented the field findings regarding the trust and thoughts of the people with disabilities towards the organizations of people with disabilities.
Mr. Suad Zahirovic presented the situation in the European countries to the attendees, pointing out that as efficient model about this issue has been proved the establishment of fund, following the example of Spain, Slovenia, Croatia, England. Mr. Dusko Vucic, director of the Agency for Cooperation, Education and Development from BIH, informed the attendees about the practice in our region.
After the expert presentations, the discussion was open.
The attendees pointed out that the beneficiary of the funds according to the current decision are exclusively the seven disabled organizations, organizations for protection of victims of domestic violence, the Red Cross and the Agency for Youth and Sports. This should be changed and to provide opportunity for all organizations of persons with disabilities (and other civil society organizations) for fair competition in the allocation of revenues from games of chance and entertainment games. The current percentage of 6% of the revenues from games of chance and entertainment games for different groups (people with disabilities, youth, victims of domestic violence) should reach the legally prescribed limit of 50% and expand the scope of beneficiaries (more organizations of persons with disabilities and other vulnerable groups).
Attendees pointed as problem the disputable Law on Disability Organizations and at the debate was raised the question whether the existing 7 organizations are fullfilling the conditions stated in this law.
The restriction of certain so-called organizations has additional limitations, i.e. the law and the decision on criteria, provides support only to the so-called national associations of disability organizations, and not to other organizations of persons with disabilities whose aim is providing support for persons with disabilities from every aspect (policy making, service, awareness-raising, etc.).
At the same time, the attendees pointed out that there is lack of knowledge in the country and dilemma in the institutions regarding the activities whether they are or not in accordance with the CRPD. They often finance and support activities and programs that are not in line with the CRPD and do not provide support to organizations of people with disabilities, but to service providers or organizations for people with disabilities.
The representatives of National council of DPOs also opened the question whether the current funds they receive are sufficient and that in future, the state should increase the support fund for DPOs in the future. Namely, at the moment are allocated funds that are three times less than necessary for the activities of National council of DPOs, which are insufficient and consequently, are not fully visible for people with disabilities.
The participants shared experiences regarding the existing systems for financing CSOs from the revenues from games of chance and entertainment games (the most common models of financing in the region is direct support from the budget or the creation of special fund).

Заклучоци од Јавната дебатa

јули 2018

1.Организациите на лица со хендикеп, здружено и стратешки да иницираат промена на системот на финасирање на организациите на лица со хендикеп и дефинирање на соодветен модел за зголемување на процентот на финансиска поддршка од приходите на игрите на среќа и забавните игри и ја нагласија потребата од измени во Законот на игри на среќа и забавни игри.

2.При дефинирање на постапката за распределба на приходите од игри на среќа и забавни игри и дефинирањето на критериумите да се земат предвид препораките на Комитетот за правата на лицата со хендикеп при Обединетите нации за тоа што претставува организација на лица со хендикеп, како и почитување на принципите на транспарентност, отчетност и целисходност во нивното трошење и да се овозможи среднорочно финасирање врз основа на повеќе годишни програми со долгорочни приоритети.

3.Државата не смее да се самоeлименира од обврската за исполнување на својата улога во системот на социјална и здравствена заштита со тоа што преку средствата кои ги доделува на организациите, без никаква регулација, префла и дел од своите обврски (пример: Сојузот на телесни инвалиди во својот статут запишал и набавка на ортопедски помагала со парите што ги добива од државата. Но таквата набавка не смее да се врзува со членство бидејќи е во спротивност со правото на слобода на здружување што имплицира дека оние кои не се членови ќе останат без ортопедско помагало).

4.Постоечкиот закон за инвалидски организации воведува заштита и монопол на само едни организации на лица со хендикеп. Потребно е целосно ревидирање во случај државата да донесе одлука за поддршка за формирање на фонд за поддршка на ОЛХ, во спротивно треба да се укине.

5.Потребно е подобро информирање на организациите/ на лица со хендикеп за начините на финансирање на истите со цел обезбедување активно учество во процесите на креирање на политики.

6.Не постои информираност на популацијата со хендикеп за критериумите и начинот на распределба на овие средства. Анализата која се спроведе над 1000 испитаници низ Македонија покажа дека 43,5 % лицата и родителите на деца со хендикеп сметаат дека средствата не се доволни, додека 45,5 % посочиле дека начинот на доделување на средствата од игрите на среќа и забавни игри не е транспарентен.

7.Организациите на лица со хендикеп неопходно е што повеќе да работат со лицата со хендикеп и да се насочат кон креирање и спроведување на сервисите за поддршка за децата и лицата со хендикеп. 70,5 % од лицата и родителите на деца со хендикеп сметаат дека работата на организациите на лица со хендикеп не е добра, додека 56 % сметаат дека организациите на лица со хендикеп не ги претставуваат нивните интереси соодветно.

8.Целта на финансирањето од приходи на игри на среќа и забавни игри треба да биде задоволување на општествените потреби во различни области на национално и локално ниво како што се: добро владеење, пристапност, образование, професионална рехабилитација, хабилитација, социјалната заштита, спортот, политички и граѓански права, култура, здравство и сл, а во линија со КПЛХ. За ова потребна е законска измена, односно донесување / изнаоѓање на ново законско решение за финансирање на организациите на лицата со хендикеп, со кое што ќе раководи агенција/ фонд или друго Владино тело. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusions from the public debate

1.Organizations of persons with disabilities, jointly and strategically to initiate change of the system of financing of organizations of persons with disabilities and define appropriate model for increasing the percentage of financial support from the revenues of the games of chance and entertainment games, and emphasized the need for amendments to the Law on Games of Chance and Entertainment Games.

2.In defining the procedure for allocating income from games of chance and entertainment games and defining the criteria to take into account the recommendations of the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities as to the organization of persons with disabilities, as well as respect the principles of transparency, accountability and expediency in their spending, and to enable mid-term financing based on multi-annual programs with long-term priorities.

3.The state must not “self-eleminate” from the obligation to fulfill its role in the social and health care system through the grants given to the organizations, without any regulation, by transferring part of its obligations (for example: the union of organisations for phisical disability in their statute have “purchase of orthopedic aids with the money that they are receiving from the state”. But, such supply must not be bound by membership because it is contrary to the right to freedom of association that implies that those who are not members will remain without orthopedic device).

4.The existing law on disability organizations introduces protection and monopoly on certain organizations of persons with disabilities. Full revision is necessary in case the state decides to support the establishment of Fund for support of OPDs, otherwise it should be abolished.

5.It is necessary to improve information for the organizations / persons with disabilities about the manners of financing in order to provide active participation in the processes of policy creation.

6.There is no awareness within the population with disabilities on the criteria and method of allocation of those funds. The analysis carried out by over 1000 respondents across Macedonia showed that 43.5% of the persons and the parents of children with disabilities think that the funds are insufficient, while 45.5% pointed out that the manner of allocation of funds from games of chance and entertainment games is not transparent.

7.Organizations of people with disabilities need to work more with people with disabilities and focus on creating and implementing support services for children and people with disabilities. 70.5% of the persons and parents of children with disabilities consider that the work of the organizations of persons with disabilities is not good, while 56% think that the organizations of persons with disabilities do not represent their interests accordingly.

8.The purpose of the funding from revenues from games of chance and entertainment games should be meeting the social needs in different areas at national and local level such as good governance, accessibility, education, professional rehabilitation, habilitation, social protection, sport, political and civil rights, culture, health, etc. and all should be in line with the CRPD. This requires legal amendment i.e. adoption / finding new legal solution for financing the organizations of persons with disabilities, which will be managed by agency / fund or another Government body.

5-ти мај – европски ден посветен на Независен живот на лицата со хендикеп

5 мај 2018

Во знак на одбележување на 5-ти мај – европскиот ден посветен на Независен живот на лицата со хендикеп, Полио Плус како член на Европската мрежа за независен живот на лицата со хендикеп организираше настан за доделување на Сертификати за грантови на организациите на лица со хендикеп. 10 организации на лица со хендикеп и родителски организации добија финаниска поддршка од Полио Плус преку поддршката обезбедена од страна на ЕУ во рамките на проектот „Маргина Обскура – прашањето на хендикеп во пристапувањето кон ЕУ". Овој проект е поддржан од Европската Унија преку ИПА Програмата за граѓанско општество и Програмата за медиуми 2015 и Civica Mobilitas.

--------------------------------------------------------------------

Marking the 5th of May - the European day dedicated to the Independent Living of People with Disabilities, Polio Plus organized event for granting Certificates of Grants to the organizations of persons with disabilities. 

10 organizations of people with disabilities and parental organizations received financial support from Polio Plus through the support provided by the EU within the framework of the project “Margina Obscura – disability in the EU accession”. This project is supported by the European Union through the IPA Program for Civil Society and Media Program 2015 and Civica Mobilitas.

MARGINA OBSCURA

март 2017

На 10- ти март 2017 година, со почеток од 11:55 (5 до 12) во Хотел Порта, Скопје, беше организирана конференција на која се промовираше обзнанувањето на проектот „Margina Obscura - прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија“.
Конференцијата во организација наПолио Плус и Агенцијата за соработка, едукација и развој од Бања Лука. Овој настан е дел од проектот „Margina Obscura“, е поддржана од страна на Европската Унија, преку ИПА Програмата за фацилитација на граѓанското општество и Програмата за медиуми 2015 и Цивика Мобилитас.
Проектот „Margina Obscura“ има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на организациите на лица со хендикеп врз јавните политики, донесувањето на одлуки и зајакнување на политичкиот дијалог гледан низ призмата на прашањето на хендикеп. Паралелно, во следните 24 месеци ќе се делува кон создавање на единствен глас на организациите на лица со хендикеп и нивно проактивно делување во следењето и унапредувањето на законодавството согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и директивите на ЕУ.

Од зборови кон акција - Национална платформа на организации на лица со хендикеп

март 2017

Од 10 – 12 ти март беше организирана тридневна работилница за изработка на стратешко делување на организациите на лица со хендикеп. Рабтилницата беше оргнизирана од страна на Полио Плус а во сорабтока со АЦЕД, од Бања Лука.
На истата беа изработени стратешките правци на делување како и акциите кои би се презеле во следните години на делување.
На работилницата зедеоа учество организациите на лица со хендикеп од цела Македонија, кои во своето делување ги покриваат лицата со хендикеп и семејствата на децата со хендикеп.
Во текот на работилницата со помош на партнерите од АЦЕД, организациите беа водени кон градење за влијание врз политиката и клучните фактори преку сочувување и промовирање на заедничката филозофија, развивање, капитализирање и пренесување на досегашното искуство на полето на хендикепот.