НАСТАНИ

ВО ПРОЕКТОТ MARGINA OBSCURA

5-ти мај – европски ден посветен на Независен живот на лицата со хендикеп

5 мај 2018

Во знак на одбележување на 5-ти мај – европскиот ден посветен на Независен живот на лицата со хендикеп, Полио Плус како член на Европската мрежа за независен живот на лицата со хендикеп организираше настан за доделување на Сертификати за грантови на организациите на лица со хендикеп. 10 организации на лица со хендикеп и родителски организации добија финаниска поддршка од Полио Плус преку поддршката обезбедена од страна на ЕУ во рамките на проектот „Маргина Обскура – прашањето на хендикеп во пристапувањето кон ЕУ". Овој проект е поддржан од Европската Унија преку ИПА Програмата за граѓанско општество и Програмата за медиуми 2015 и Civica Mobilitas.

--------------------------------------------------------------------

Marking the 5th of May - the European day dedicated to the Independent Living of People with Disabilities, Polio Plus organized event for granting Certificates of Grants to the organizations of persons with disabilities. 

10 organizations of people with disabilities and parental organizations received financial support from Polio Plus through the support provided by the EU within the framework of the project “Margina Obscura – disability in the EU accession”. This project is supported by the European Union through the IPA Program for Civil Society and Media Program 2015 and Civica Mobilitas.

MARGINA OBSCURA

март 2017

На 10- ти март 2017 година, со почеток од 11:55 (5 до 12) во Хотел Порта, Скопје, беше организирана конференција на која се промовираше обзнанувањето на проектот „Margina Obscura - прашањето на хендикеп во пристапувањето кон Европската Унија“.
Конференцијата во организација наПолио Плус и Агенцијата за соработка, едукација и развој од Бања Лука. Овој настан е дел од проектот „Margina Obscura“, е поддржана од страна на Европската Унија, преку ИПА Програмата за фацилитација на граѓанското општество и Програмата за медиуми 2015 и Цивика Мобилитас.
Проектот „Margina Obscura“ има за цел да придонесе кон зајакнување на влијанието на организациите на лица со хендикеп врз јавните политики, донесувањето на одлуки и зајакнување на политичкиот дијалог гледан низ призмата на прашањето на хендикеп. Паралелно, во следните 24 месеци ќе се делува кон создавање на единствен глас на организациите на лица со хендикеп и нивно проактивно делување во следењето и унапредувањето на законодавството согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и директивите на ЕУ.

Од зборови кон акција - Национална платформа на организации на лица со хендикеп

март 2017

Од 10 – 12 ти март беше организирана тридневна работилница за изработка на стратешко делување на организациите на лица со хендикеп. Рабтилницата беше оргнизирана од страна на Полио Плус а во сорабтока со АЦЕД, од Бања Лука.
На истата беа изработени стратешките правци на делување како и акциите кои би се презеле во следните години на делување.
На работилницата зедеоа учество организациите на лица со хендикеп од цела Македонија, кои во своето делување ги покриваат лицата со хендикеп и семејствата на децата со хендикеп.
Во текот на работилницата со помош на партнерите од АЦЕД, организациите беа водени кон градење за влијание врз политиката и клучните фактори преку сочувување и промовирање на заедничката филозофија, развивање, капитализирање и пренесување на досегашното искуство на полето на хендикепот.