Web Site Builder

Национално Собрание на Организации на лица со хендикеп

Креатор на промени за достоинствен живот на лицата со хендикеп

За Нас

Националното собрание за правата на лицата со хендикеп е неформална мрежа на организации на лица со хендикеп. Таа е составена од лица со хендикеп и родители на деца со хендикеп покриваќи ги сите области на прашањето на хендикеп, согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.  

Националното собрание на организации на лица со хендикеп е мрежа од 11 организации на лица со хендикеп и организации на лица и деца со хендикеп водени од родители на деца со хендикеп. 

Камен-темелник на нашата работа е Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со хендикеп (КПЛХ). 

Нашата задача е да ја промовираме и да се залагаме за ефикасна и целосна имплементација на КПЛХ, преку активно и координирано вклучување на организациите на лица со хендикеп на национално, регионално и меѓународно ниво.  

Составен дел на работата на Националното собрание е да биде гласноговорник кој ќе ги артикулира правата на лицата со хендикеп да промовира инклузивен, одржлив развој во согласност со КПЛХ и имплементација на индивидуалните и колективните права на граѓаните со хендикеп. 

Вредности

- Почитување на суверенитетот на сите организации-членки како и препознавање на нивнита експертиза во областа на делување;

Промоција на капацитетите на организациите членки во интерес на своите членови 

- Следење на демократското владеење обезбедување на транспарентност, одговорност, отчетност и целосна консултација со организациите членки;

- Промвирање на принципот на солидарност и еднаков третман на сите членки на национално и локално ниво;

 Обезбедување на лидерство на лица со хендикеп преку нивните организации во сите одлуки кои влијаат врз нивните животи;

Нашата Визија 

Општество во кое сите лица со хендикеп учествуваат целосно како еднакви граѓани.

Нашата Мисија

Националното собрание на организациите на лица со хендикеп е мултиетничка, мултиконфесионална граѓанска платфрома на организации на лица со хендикеп, креатор на промени за достоинствен живот и унапредување на човековите права на лицата со хендикеп како обединет глас, согласно КПЛХ.


ЧЛЕНКИ

НА НАЦИОНАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

Полио Плус- движење против хендикеп

Полио Плус е македонска мултиетничка, мулти конфесионална граѓанска организација на лица со и без хендикеп која работи на суштинско поврзување и целосно остварување на основните човекови права и слободи на лицата со хендикеп. Нашата мисија е јакнење на самодовербата на лицата со хендикеп и креирање на општество со еднакви можности за сите.

Здружение за церебрална парализа - Тетово 

Мисија на Здружението: Помош и застапување на лицата со церебрална парализа од тетовскиот регоин
Визијата на Здружението: Тетово - град со еднакви можности за сите лица со посебни потреби
Цели на Здружението: Помош на лицата со церебрална парализа како и на другите лица посебни потреби 

“ХЕНДИКЕП ПЛУС“

Мисијата на здружението е анимирање, активирање и организирање на ЛХ од една страна, како и на сите зинтересирани лица на целокупниот живот од друга страна, за сестрано и квалитетно подигање на начинот на размислување на секој случај пооделно како и нивно целосно и активно вклучување во севкупниот живот

Здружение на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР на родители на деца со посебни потреби –Скопје

Визијата на Здружението е инклузија на децата и лицата со посебни потреби во сите сфери на заедницата, подигање на свеста на заедницата , прифаќање на децата и лицата со посебни потреби и воспоставување на систем на ефективна здравствена заштита за децата и лицата со посебни потреби.
Мисијата на здружението е да се етаблира како коалиција и да партиципира во сите платформи и коалиции кои се во интерес на децата и лицата со посебни потреби, која ќе ги обедини сите релевантни организации во Македонија кои се бават со проблематиката на децата со посебни потреби и која ќе овозможи гласот на сите заинтересирани поединци да биде посилен и попробивен.

Здружение за промоција и развој на инклузивно општество - ИНКЛУЗИВА  

Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради унапредување на граѓанското општество и локалните заедници. ИНКЛУЗИВА е единствено здружение во Р.Македонија со сертифицирана програма на ISO 2015- 9001 за стандард на квалитет на услуги , по која работи и делува на создавање на услови за инклузивно општество преку активности и проекти со кои ќе се влијае лицата со попреченост и други ранливи групи да имаат еднакви можности за остварување и почитување на нивните човекови права.

Хуманитарно здружение на лица со хендикеп "ИЛИНДЕН" – Скопје

ДЗдружението на граѓани и лица со хендикеп Илинден од Скопје е доброволна, социјална и хуманитарна организација која делува на територија на град Скопје и Р. Македонија.
Програма:
-да дава помош на лицата со хендикеп и нивните семејства;
- да предлага мерки до надлежни органи стручни служби;
-да помага во набавка на ортопедски помагала, лекови и сл;
-да организира рехабилитација и одмор на лицата со хендикеп;
-да организира советувања и семинари и други активности кои спаѓаат во негова надлежност.

Здружение на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби  
“ДАЈТЕ НИ КРИЛЈА“ – Скопје 

е невладина, непрофитабилна организација, формирана со доброволно здружување на граѓани. Основна цел и задача на здружението е едукација на сите возрасни нивоа за развивање на човековите вредности, следење и сервисирање на лицата со посебни потреби во подолг период, создавање на референтна база на податоци за лицата со посебни потреби и воведување на етаблирани методи и збогатување на понуди од техники на третирање на одделни физички и ментални дисфункции во Република Македонија.

Здружение на лица со церебрална парализа- Велес

Здружение на лица со церебрална парализа- Велес е непрофитна хуманитарна организација на лица со хендикеп и нивните потесни семејства. Постоиме од 1997 година, делуваме на територија на Општините Велес, Градско и Чашка. Нашата мисија е креирање на општество со еднакви можности, во кое сите лица со хендикеп ќе ги уживаат и остваруваат сите права од областа на социјалната и здравствената заштита и нивна итеграција во сите општествени текови.

ХУМАНИТАРНА АСОЦИЈАЦИЈА „ Светот на Дланка“ 

Делува на територија на градот Скопје и пошироко. Се грижи за членовите почнувајќи од нивното зачленување во здружението, преку упатување на школување, рехабилитација и нивно вработување, до остварување на нивните права со организација на општествено- културниот и спортскиот живот. Бидејќи станува збор за категорија на инвалидност која се одликува со многубројни посебности Асоцијацијата , со стручните, материјалните и другите услуги за членовите настојува да им помогне во надминувањето на нивните потешкотии.

Здружение за правата на лицата со хендикеп - Активен живот

Ова здружение е оформено за помагање на лицата со попреченост во областа на образувание, вработување, следење на праваата на лицат со попреченост спорт и друго.
Активен Живот не е ограничено здружение по статус Целта е да се има соработка во целост со граѓанските организаци како на ниво на Македонија, така и на мегународно ниво.

Здружение на инвалиди “Шпреса“

Мисијата на ЗИ “Шпреса“ е целосна инклузија на децата со попреченост на сите нивоа на редовното образование, оспособување на лицата со попреченост за вработување и придонес кон општеството и создавање на општествени пристапни услови за целосна интеграција на лицата со попреченост

ЗИП Чаир

Заштита на правата на инвалидските пензионери
Испомош при аплицирање за повластици во телефонија, комунални услуги, сообраќајот и во правниот промет. Испомош при барање на волонтерскиасистенти при домашни и надворешни услуги..

Марко Поло Експлорер

Здружението на родители на деца со Аутизам ”MarkoPolo-Експлорер” Битола, формирано е со цел да помогне за подобро и оптимално функционирање на личноста притоа помагајки на сите граѓани на Р.Македонија полесно да ги подобрат интерперсоналните односи , полесно да ги остварат своите цели,да ги искористат максимално своите можности и да креираат своја подобра иднина.