https://mobirise.com/

Национално Собрание на Организации на лица со хендикеп

Креатор на промени за достоинствен живот на лицата со хендикеп

За Нас

Националното собрание за правата на лицата со хендикеп е неформална мрежа на организации на лица со хендикеп. Таа е составена од лица со хендикеп и родители на деца со хендикеп покриваќи ги сите области на прашањето на хендикеп, согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.  

Националното собрание на организации на лица со хендикеп е мрежа од 11 организации на лица со хендикеп и организации на лица и деца со хендикеп водени од родители на деца со хендикеп. 

Камен-темелник на нашата работа е Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со хендикеп (КПЛХ). 

Нашата задача е да ја промовираме и да се залагаме за ефикасна и целосна имплементација на КПЛХ, преку активно и координирано вклучување на организациите на лица со хендикеп на национално, регионално и меѓународно ниво.  

Составен дел на работата на Националното собрание е да биде гласноговорник кој ќе ги артикулира правата на лицата со хендикеп да промовира инклузивен, одржлив развој во согласност со КПЛХ и имплементација на индивидуалните и колективните права на граѓаните со хендикеп. 

Вредности

 Почитување на суверенитетот на сите организации-членки како и препознавање на нивнита експертиза во областа на делување;

 Промоција на капацитетите на организациите членки во интерес на своите членови 

 Следење на демократското владеење обезбедување на транспарентност, одговорност, отчетност и целосна консултација со организациите членки;

 Промвирање на принципот на солидарност и еднаков третман на сите членки на национално и локално ниво;

 Обезбедување на лидерство на лица со хендикеп преку нивните организации во сите одлуки кои влијаат врз нивните животи;

Нашата Визија 

Општество во кое сите лица со хендикеп учествуваат целосно како еднакви граѓани.

Нашата Мисија

Националното собрание на организациите на лица со хендикеп е мултиетничка, мултиконфесионална граѓанска платфрома на организации на лица со хендикеп, креатор на промени за достоинствен живот и унапредување на човековите права на лицата со хендикеп како обединет глас, согласно КПЛХ.


ЧЛЕНКИ

НА НАЦИОНАЛНОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

Организација 1

Овде е текстот за претставување на организацијата

Организација 2

Овде е текстот за претставување на организацијата

Организација 3

Овде е текстот за претставување на организацијата